پریسا

تاریخ تولد:1392/2

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:بازی های تمرکزی

نام اثر :کفشدوزک

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : حشره

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : خودم وبابام و شیوا و فرزان و خاله مانا

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : قاب عکس سنگی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : حشرات

عنوان اثر : عنکبوت