پریا

تاریخ تولد: 1387/2

جنسیت: دختر

 لی لی پوت

تاریخ انجام اثر: 1394/5

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرزمین آدم کوتوله ها

نام مربی: نی نا غریب زاده