پرهام

تاریخ تولد: 1390/9

جنسیت: پسر

نام اثر: آدم رباطی

تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده