پرنیا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390

نام اثر: اسب بالدار

تاریخ انجام اثر: 1396

شاخه هنری: حجم سازی

نگارخانه آسوریک/خانم موسوی/ مازندران