پرشان

تاریخ تولد: 1391/1

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: من و بابام

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

 پروژه: دوست