پرارین حشمتی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/06/04

شهر: تهران

عنوان اثر: آدم برفی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی

تکنیک یا ابزار: کولاژ