پایا

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت: پسر

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: یاسمین

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: دوست

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: تصویر سازی داستان نخودی (نویسنده: ناصر یوسفی)

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

روایت کودک: نخودی را انداختنند پیش مرغ و خروس ها و بعد ببر تیز دندان از شکم نخودی پرید بیرون و مرغ و خروس ها را فراری داد و نخودیو نجات داد.

عنوان اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: آدم برفی و مورچه 

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خودم

پروژه: فضاسازی جشن مهر

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: هشت پا

تاریخ انجام اثر: 1395/10

پروژه: بازیافت

شاخه هنری: حجم سازی