پایا

تاریخ تولد: 1393/01

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه : خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه : سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من 

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پاهامو گذاشتم تو دل انار باهاش بازی کنم

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک 

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماشین شاسی بلند

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: ماشین 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی