پانیز

تاریخ تولد: 1391/8

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

نام اثر: آدمک و درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/8

نام اثر: آدمک و خورشید

تاریخ انجام اثر: 1396/7

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/7

نام پروژه: آدمک رنگ رنگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/7

نام پروژه: آدمک درختی

شاخه هنری: نقاشی