پانیا

تاریخ تولد: 1392/04/18

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اردک

تاریخ انجام اثر: 1397/08/19

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب