پاشا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/01

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه سگه که وایستاده داره منو نگاه می کنه و این دو تا دماغشه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن