پارمین نواحی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/11/16

شهر: رشت

عنوان اثر: آمدن شوهرخاله جدید

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی و ماژیک