پارمیس

تاریخ تولد: 1392/3

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده