پارسین

تاریخ تولد: 11 سال

جنسیت: پسر

نام اثر: تصویرسازی پوشش و فرهنگ زنان فارس

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: تصویر سازی افسانه های ایرانی 

شاخه هنری: نقاشی

نام مرکز: آموزشگاه نیکوپندار