پارسا

تاریخ تولد: 1392/07

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پارسا و خاله گل بها

تاریخ انجام اثر: 1396/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

 پروژه: من و بابام

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من و بابام رفتیم پارک دارم سرسره بازی می کنم، با ماشینمون رفتیم، ماشینمون سبزه توسانه. مامانم داداشم بغلشه نشسته

تاریخ انجام اثر: 1396/09

 پروژه: جاده های ایمن

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: تفاوت ها

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حیوانات جنگل 

عنوان پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: خط خط

شاخه هنری: نقاشی