پارسا

تاریخ تولد:1390/1

جنسیت : پسر

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :قلب

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :سفره هفت سین

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :نوروز

نام اثر :کارت پستال نوروز

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :نوروز