پارسا

تاریخ تولد:1389/8

جنسیت :پسر

نام اثر :مسی

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من، آنچه که خودم دوست دارم