وندا بهمن آبادی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/04/28

شهر: رشت

عنوان اثر: شهر سالم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: شغل آینده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادشمعی