هیوا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1387/02

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: براساس آثار موزه ایران باستان

دبستان پسرانه بادبادک