هیلا سادات مهدوی مقدم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/04/13

شهر: کرمان

عنوان اثر: سبزک 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جیکو 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: من و هوای پاک

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مانلی من (دوستم)

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:سرخ

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ذهن منفی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:بیت فضایی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: مجسمه سازی

تکنیک یا ابزار:خمیر 

 2عنوان اثر:بیت فضایی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: مجسمه سازی

تکنیک یا ابزار:خمیر 

عنوان اثر:ماهی من 

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار:آبرنگ 

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار:آمدادرنگی 

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: 

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: