هومان

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت : پسر

نام اثر: پیمان – پدرم

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: گرگ

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

نام اثر: سینا

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: دوست

نام اثر: فیل در طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: طبیعت

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: طراحی از فیگور

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: پلیس خندان

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:شادی

نام اثر: پلیس خندان

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:شادی

نام اثر: پلیس و جغدی در شهر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: پلیس و جغدی در شهر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: جاده ها و ماشینی در شهر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: برگها

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی