هومان 

تاریخ تولد: 1393/06

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

 تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: حاجی فیروز

 تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم انار می خورم، قرمزه ترشه، سبزه شیرین.