هورام

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/04/17

نام اثر: دانش آموز

تاریخ انجام اثر: 1397/07/23

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: کرجa