هلیا

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت: دختر

نام اثر: کله آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: کله آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده