هلیا حسینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/11/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

ابزار یا تکنیک: ترکیب مواد