هستی 

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/06

عنوان اثر: پاتو از گلیمت درازتر نکن

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

عنوان اثر: مار از پونه بدش میاد دم خونه اش سبز میشه

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست.

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی