هانیه صمدیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/03/04

شهر: شاهی شهر/اصفهان

عنوان اثر: وسایل شخصی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:چیدمان

:تکنیک یا ابزار