هانا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/05

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه آدمه که موهاش دون دونه و جلوی گردنش درازه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبان