هانا

تاریخ تولد: 1393/6

جنسیت: دختر 

عنوان اثر: جنگل رویایی

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بخشی از داستانی است که مربی در کلاس خوانده است. 

مربی: ملیحه رنجبر

عنوان اثر: در آرزوی دوست

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بخشی از داستانی است که مربی در کلاس خوانده است. 

عنوان اثر: فیل و حوض پر از آب

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بخشی از داستانی است که مربی در کلاس خوانده است. 

عنوان اثر: زرافه ای که آرزو داشت به ماه برود

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بخشی از داستانی است که مربی در کلاس خوانده است.