هانا

تاریخ تولد: 1394/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بعد از گردش در پارک و با استفاده از مواد جمع آوری شده از پارک ساخته شد. 

عنوان اثر: فلامینگو صورتی

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: این اثر بعد از شرکت در کارگاه «محیط بانان کوچک» ساخته شده است.

عنوان اثر: فلامینگو صورتی

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: این اثر بعد از شرکت در کارگاه «محیط بانان کوچک» ساخته شده است.

عنوان اثر: جنگل و فلامینگو

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: حجم سازی – نقاشی

توضیحات: این اثر بعد از شرکت در کارگاه «محیط بانان کوچک» ساخته شده است.

عنوان اثر: عروسک خمیری

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: بابا رضا و کفش‌هاش

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مامان با موهای رنگین کمانی

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: هانا با پاهاش

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: هانا ناراحت شده

تاریخ انجام اثر: 1397/8

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماهی

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دایره

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مورچه

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مورچه

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

 

عنوان اثر: مورچه

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

 

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نقاشی با ماست