هانا

تاریخ تولد: 1393/05

جنسیت: دختر

عنوان اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام پروژه: 97/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام پروژه: 96/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام پروژه: 96/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام پروژه: 96/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 96/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 96/10

پروژه: آزاد

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام پروژه: 96/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: انارِ سوراخ شده و دونه هاش افتاده بیرون، من وایسادم دارم انارو سوراخ می کنم

نام اثر: پلنگ صورتی

تاریخ انجام پروژه: 96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

نام اثر: خودم

تاریخ انجام پروژه:  96/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شاد 

تاریخ انجام پروژه: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

تاریح انجام: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: وقتی هانا خوشحال است 

تاریخ انجام اثر:  96/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی