هانا

تاریخ تولد: 1392/01

جنسیت: دختر

نام اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام اثر: 1397/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر:96/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عمو فیروز

تاریخ انجام اثر:96/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: پلنگ صورتی

تاریخ انجام اثر:96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

نام اثر: کفش

تاریخ انجام اثر:96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سلام پاییز

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی