هانا

تاریخ تولد: 1389/9

جنسیت: دختر

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض