هامون معافی لقایی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/11/14

شهر: تهران

عنوان اثر: بزرگترین دایناسور 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: اقیانوس

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: رفتار با موش خانگی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد