نیکی

تاریخ تولد: 1393/06

جنسیت: دختر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من 

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این انار داره بستنی می خوره

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام به پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: بابا نیکی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: وقتی نیکی خوشحاله 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی