نیکی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/09

تاریخ انجام اثر: 1398/03

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

شاخه هنری: مجسمه سازی

توضیحات: “یه گاوه. اینا پاهاشه که پشتش برده بالا.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن

نام اثر : پروانه

تاریخ انجام اثر: 1396/02

پروژه : حشره

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :کفشدوزک

تاریخ انجام اثر: 1396/02

پروژه : حشره

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه : نوروز

شاخه هنری: حجم سازی