نیکی

تاریخ تولد: 1386/9

جنسیت: دختر

پروژه: روز جهانی صلح

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

پروژه: عبدوی جط

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:عبدوی جط شعری از منوچهر آتشی

نام مربی: نی نا غریب زاده