نیکی

تاریخ تولد:1390/7

جنسیت : دختر

نام اثر :بهار

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : گسترده بهار

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من