نیکرای

تاریخ تولد: 1392/07

جنسیت: دختر

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی

نام اثر: شروین دوست صمیمی من

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

 نام اثر: مامان لباس مهمونی پوشیده مامان رنگ بنفش خیلی دوست داره

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: حجم سازی

 پروژه:عروسک سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه:عروسک سازی