نیکا

تاریخ تولد: 1393/11

جنسیت: دختر

عنوان اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: بازی و اسباب بازی

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: اسباب بازی من

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: بازی و اسباب بازی

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: اسباب بازی من

عنوان اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی