نیکان

تاریخ تولد: 1391/11

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: بدن

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بازی کردن با اسباب بازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: اعضای بدن – صورت

شاخه هنری: نقاشی

 نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: تفاوت ها

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

عنوان پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی