نیکان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/06

نام اثر: یک نفر داره میره کوه

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: بازی با لکه ها

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: درباره کارهایی که انجام میدیم در
کلاس صحبت شد میریم کوه ورزش
میکنیم میخوابیم و در هر کدوم از
اعضای بدنمون استفاده میکنیم در
حالتهای مختلف
گل رس در اختیار کودک قرار
گرفت گل فرم کله آدم گرفت و لکه
های رنگ لباس و مو و کفش شدند.
فضا سازی و ترکیب بندی با هدایت
راهنما

نگارخانه آسوریک/ سمانه موسوی

مازندران/ شهر سلمانشهر

نام اثر: یک نفر داره فوتبال بازی می کنه خورد زمین

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: بازی و نمایش و ساخت فیگور آدم

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: یکسری فعالیت های حرکتی انجام
شد خندیدن خوابیدن نشستن و …
گل رس ومفتول نرم در اختیار
کودک قرار گرفت و فیگور آدم
توسط آنها ساخته شد.
فضا سازی و ترکیب بندی با هدایت
راهنما 

نام اثر: گلدان کاکتوس

تاریخ انجام اثر: 1396

پروژه: نقاشی از مدل زنده

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: گلدان کاکتوس جلوی کودکان به
عنوان مدل نقاشی گذاشته شد درباره
ویژگی های آن صحبت شد…و
کودکان با خطوط آزاد و لکه ها از
روی مدل نقاشی کردند.