نیکان

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: جاده های امن

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تفاوت ها

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

عنوان پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی