سید نیوان میررضایی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/04/02

عنوان اثر: ماشین ها

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: