نیما کاشانی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/2/11

شهر: تهران

عنوان اثر: طبیعت بی جان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار::