نیلا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/05

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک