نیلا قیاسی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01/01

شهر: کرج

عنوان اثر: ماشین داوینچی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: ابرنگ