نیلا سرمدی نجف آبادی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/03/24

شهر:اهواز

عنوان اثر: آدم فضایی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: مدادرنگی

عنوان اثر: سفر به خورشید

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک و ابزار: مدادرنگی