نیلا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/10

عنوان اثر: پروانه

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حشرات

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن