نیلا

جنسیت: دختر

سن: 7 ساله

عنوان اثر: تولد خورشید با خانوادش با خانواده خورشید کیک خورشید با کاکتوس هم هست با یک لونه زنبور که زنبورا توشن و درخت

تاریخ انجام اثر: 1398/09

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : مجذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : آزاد

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : محیط زیست – آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : محیط زیست – آبزیان

نام اثر :دوست من

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : دوستی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : جذب 

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

نام اثر :عنکبوت

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: حشره

نام اثر :دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی